ฝ่ายวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประชาคมอาเซียน


เอกสารงานบุคคล


ภาพกิจกรรม
Coding
กิจกรรมสำรวจพื้นที่และติดป้ายชื่อพรรณไม้
Coding
กิจกรรมสำรวจพรรรไม้ในโรงเรียน
Coding
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
Coding
การอบรมการบ่มเพาะคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียง
Coding
ซักซ้อมความเข้าใจการประเมินเป็น ศรร.
วิดีโอ