ประวัติโรงเรียน

"โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)"


Responsive image

Responsive image

          โรงเรียนไผ่งามวิทยามีสำนักงานตั้งอยู่ที่ บ้านไผ่แพะ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มโรงเรียนเมืองมาย โดยมีหมู่บ้านในเขตบริการ 6 หมู่บ้าน บ้านแม่เบิน บ้านนางาม บ้านนาไหม้ (บ้านไผ่ทอง บ้านไผ่แพะ บ้านไผ่ทอง)
          โรงเรียนไผ่งามวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เดิมโรงเรียน ชื่อ โรงเรียนบ้านไผ่ปง ก่อตั้งขึ้นขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2474 เปิดทำการสอนมาแล้วเป็นเวลา 76 ปี โดย นายอินสม ชัยเจริญ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เป็นผู้ก่อตั้ง หลังจากนั้นได้ชักชวนชาวบ้านบุกเบิกที่รกร้างทำการก่อสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น และดำเนินการเปิดการเรียนการสอนจนได้รับแรงสนับสนุนจากทางราชการ
          จนมาถึง พ.ศ.2517 นายสุบิน ขุนรักษ์ ครูใหญ่ขณะนั้นได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก”โรงเรียนบ้านไผ่ปง” เป็น “โรงเรียนบ้านไผ่งาม” เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้รับให้เข้าโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทยากจน(กศ.พช.) เป็นโรงเรียนแรกของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแจ้ห่ม ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาทำการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


          พ.ศ.2542 นายชุมพล ใจทาหลี อาจารย์ใหญ่ โดยผู้ปกครองนักเรียน กรรมการโรงเรียนได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนบ้านไผ่งาม” เป็น “ โรงเรียนไผ่งามวิทยา” และได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ จากคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542
          พ.ศ. 2548 นายไพศาล จันทร์ต๊ะฝั้น ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดทำโครงการการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ให้นักเรียนที่ห่างไกล เป็นนักเรียนพักนอน โดยงบประมาณจากต้นสังกัด จึงเป็นหนึ่งในโรงเรียนจัดกิจกรรมนักเรียนพักนอน มาถึงปัจจุบัน
          โรงเรียนมีพื้นที่ทั่งหมด 14 ไร่ ลักษณะชุมชนในเขตบริการ เป็นที่ราบและภูเขา มีแม่น้ำไหลผ่านคือลำน้ำแม่ต๋า ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของหมู่บ้านใช้ในการอุปโภค และบริโภค ตลอดปี
          การคมนาคม ปัจจุบันการเดินทางมาโรงเรียนไผ่งามวิทยา มีความสะดวกมากขึ้น เพราะมีการสร้างถนนสายลาดยางบ้านแลง-แจ้ห่มขึ้น จึงทำให้การคมนาคมของหมู่บ้านสะดวกขึ้น


สัญลักษณ์โรงเรียนไผ่งามวิทยา
Cinque Terre
สัญลักษณ์โรงเรียนบ้านหน้าไหม้
Cinque Terre
สัญลักษณ์โรงเรียนบ้านนางาม
สัญลักษณ์โรงเรียนแม่เบิน