จำนวนครู/นักเรียน

"โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)"


จำนวนบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)

ที่
กลุ่ม
จำนวน (คน)
รวมทั้งสิ้น (คน)
1
ผู้อำนวยการ
2
2
2
ข้าราชการครู
20
20
3
ครูอัตราจ้าง
3
3
4
นักการภารโรง
4
4
5
ธุรการ
4
4
6
แม่บ้าน
1
1

รวม 32 คน