สถานศึกษาสีขาว

"โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)"

โรงเรียนไผ่งามวิทยา สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่นระดับเงินภาพกิจกรรม
Coding
โรงเรียนอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด