สภานักเรียน

"โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)"
ภาพกิจกรรม
Coding
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2563
Coding
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
Coding
กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน และประธานทูบีนัมเบอร์วัน