รายงานการให้บริการ

"โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)"

ที่
เรื่อง/ภาระ/หน้าที่การให้บริการ
จำนวนการให้บริการ(ครั้ง)
ม.ค.63
ก.พ.63
มี.ค.63
เม.ย.63
พ.ค.63
มิ.ย.63
ก.ค.63
1 นักเรียนย้ายเข้า-ย้ายออก
0
0
0
0
0
2
2
2 การรับนักเรียน
0
0
3
0
0
1
0
3 การจำหน่ายนักเรียน
0
0
20
0
1
2
1
4 ข้อมูลนักเรียน
0
0
20
0
1
1
0
5 การขออนุญาตไปราชการ
0
0
0
0
0
3
4
6 หนังสือลงรับ
53
45
60
28
66
78
45
7 หนังสือส่ง
46
39
29
12
8
25
29
8 หนังสือรับรอง
2
4
3
1
2
4
4
9 การขอใช้ห้องประชุม
0
0
0
0
0
0
0
10 ขอศึกษาดูงานโรงเรียน
0
0
0
0
0
0
0
11 ขอตรวจสอบวุฒิ
0
1
0
0
0
1
0
106
89
135
41
78
117
85