เป้าประสงค์

"โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)"


เป้าประสงค์

1. ทุกห้องเรียนมีมุมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

2. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้อย่างน้อย เดือนละ 1 เรื่อง

3. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

4. ครูมีการผลิตสื่อ นวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1ชิ้น

5. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าวง PLC อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง

6. ครูและวิทยากรภายนอกร่วมกันจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

7. อนุบาลมีความรู้ และสามารถสานลายพื้นฐานได้

8. ป.1-ป.3 มีความรู้ มีทักษะในการสานและสร้างชิ้นงานอย่างง่ายได้คนละ 1 ชิ้น

9. ป.4-ป.6 มีความรู้ ทักษะในงานสานกล่องข้าวได้คนละ 2 ชิ้น

10. ม.1-ม.3 มีความรู้ ทักษะในงานสาน ออกแบบ ต่อยอดชิ้นงานได้

11. นักเรียนทุกคนตระหนักเห็นคุณค่าและสืบสาน ภูมิปัญญาด้านการจักสาน

12. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข

13. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ ในระดับดีขึ้นไป

14. ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง ระดับดีขึ้นไป

15. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเพิ่มขึ้น

16. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกกลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น

17. ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว และ ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทำในอนาคต

18. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย

19. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นมีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข