กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ทั้งร่างกายและสมรรถภาพทางกายด้านทักษะ ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม และด้านเจตคติ ที่ดีไปพร้อม ๆ กันด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจากการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อให้นักเรียนนั้นเป็นคนที่มีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติภาพกิจกรรม
Coding
งานกีฬาอำเภอแจ้ห่ม  ประจำปี 2562 
Coding
กอไผ่งามเกมส์