นายเสวก จัดสวย

ผู้อำนวยการโรงเรียนนางปิยมณฑ์ มณฑา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล


นางวิชชุดา อาวรณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป


นายสิริวัฒน์ หลู่โน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ


นางสุณิสา ระวังใจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารการเงินและงบประมาณนางสาวจินตนา ปันดี

ครูชำนาญการพิเศษ


นางปิยมณฑ์ มณฑา

ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวเพ็ญศรี แต้มคล่อง

ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิชชุดา อาวรณ์

ครูชำนาญการ


นายลิขิต ระวังใจ

ครูอัตราจ้างนางดวงเดือน จิตรกล้า

ธุรการโรงเรียน


นางชมพูเพ็ญ ศิริคาม

ธุรการโรงเรียน


นางสาวนภาพร ดีมาก

ธุรการโรงเรียน


นางสาวดาราพร ดีมาก

ธุรการโรงเรียนนางปรีชา บุญยืน

นักการภารโรง


นายสายยุทธ ตั้งเชิง

นักการภารโรง