การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเน้นความเป็นอิสระในการบริหารให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน และทำให้การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
การบริหารจัดการ

เอกสารฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
  31 สิงหาคม 2563 | ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม
  26 สิงหาคม 2563 | ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
  20 สิงหาคม 2563 | แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  6 สิงหาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
  31 กรกฎาคม 2563 | ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม
  31 กรกฎาคม 2563 | แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
  24 กรกฎาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน
  20 กรกฎาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  20 กรกฎาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  16 กรกฎาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน
  9 กรกฎาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน
  30 มิถุนายน 2563 | ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน
  30 มิถุนายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน
  30 มิถุนายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักการภารโรง
  30 มิถุนายน 2563 | แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
  26 มิถุนายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพื้นที่สูง (ทำที่เก็บไม้กวาด)
  15 มิถุนายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมสำนักงาน
  8 มิถุนายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนางานวิชาการ
  29 พฤษภาคม 2563 | แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
  26 พฤษภาคม 2563 | ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม
  12 พฤษภาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
  12 พฤษภาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
  30 เมษายน 2563 | ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน
  31 มีนาคม 2563 | ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม
  31 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักการภารโรง
  31 มีนาคม 2563 | แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
  9 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมวันเเห่งความสำเร็จ
  3 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสืออนุบาล
  28 กุมภาพันธ์ 2563 | ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์
  28 กุมภาพันธ์ 2563 | แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
  31 มกราคม 2563 | ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม
  31 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
  31 มกราคม 2563 | แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
  30 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
  22 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมคณิตคิดเร็ว
  22 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมงานวัดผลประมินผล
  16 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน
  13 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
  6 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมผลิตสื่อปฐมวัย
  6 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมงบอุดหนุนนักเรียนยากจน
  2 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมวันเด็ก
  31 ธันวาคม 2562 | แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
  23 ธันวาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
  12 ธันวาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมปรับปรุงโรงอาหาร
  30 พฤศจิกายน 2562 | ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
  29 พฤศจิกายน 2562 | แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
  18 พฤศจิกายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโครงการเรียนรู้นอกสถานที่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6
  11 พฤศจิกายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋านักเรียน ปัจจัยพื้นฐานนักเรีนยาากจน
  11 พฤศจิกายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
  11 พฤศจิกายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโครงการเรียนรู้นอกสถานที่นักเรียนชั้น อนุบาล2-ป.3
  31 ตุลาคม 2562 | ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม
  31 ตุลาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน
  31 ตุลาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านนาไหม้มาเรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยา
  31 ตุลาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านนาไหม้คันที่ 2 มาเรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยา
  31 ตุลาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านนางามมาเรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยา
  30 ตุลาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านเเม่เบิน มาเรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยา


ภาพกิจกรรม

ไม่มีข้อมูล