ผลงาน/กิจกรรม

"โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)"

Coding
โรงเรียนอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด

วันที่10 เดือนกันยายน 2563 โรงเรียนไผ่งามวิทยา ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนไผ่งามวิทยา

Coding
ทุน กสศ.

กิจกรรมการรับมอบทุนการศึกษา เงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Coding
เด็กบ้านไผ่ รู้จักป้องกันภัยจาก COVID-19

เด็กบ้านไผ่ รู้จักป้องกันภัยจาก COVID-19 ประจำการศึกษา 2563

Coding
เด็กวัยใสใส่ใจสุขภาพช่องปาก

เด็กวัยใสใส่ใจสุขภาพช่องปาก ประจำปีการศึกษา 2563

Coding
โครงการหนู้น้อยปลอดเหา

โครงการหนู้น้อยปลอดเหา ประจำปีการศึกษา 2563

Coding
ไผ่งามปลอดภัย ห่าไกลไข้เลือดออก

ไผ่งามปลอดภัย ห่าไกลไข้เลือดออก

Coding
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2563

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2563

Coding
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

Coding
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะครู บุคลากร นักเรียน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ โรงเรียนไผ่งามวิทยา

Coding
เด็กบ้นไผ่รู้จักป้องกันภัยจาก COVID-19

เด็กบ้นไผ่รู้จักป้องกันภัยจาก COVID-19 เพื่อเฝ้าระวังป้อง ควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ุใหม่ 2019 ในสถานศึกษา

Coding
กิจกรรมสำรวจพื้นที่และติดป้ายชื่อพรรณไม้

ครูแกนนำนำนักเรียนสำรวจพื้นที่และติดชื่อพรรณไม้บริเวณภายในโรงเรียน

Coding
กิจกรรมสำรวจพรรรไม้ในโรงเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดำเนินการสำรวจพรรณไม้ในโรงเรียนเพื่อดำเนินกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Coding
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยบริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง

Coding
การอบรมการบ่มเพาะคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียง

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนไผ่งามวิทยาได้จัดอบรมการบ่มเพาะคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียง ให้กับนักเรียนแกนนำ เพื่อเตรียมยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

Coding
ซักซ้อมความเข้าใจการประเมินเป็น ศรร.

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 โรงเรียนไผ่งามวิทยาได้ร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อซักซ้อมการยกระดับโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Coding
การจัดการเรียนการสอน"การปลูกพืชไร้ดิน (Soilless  Culture)"

โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ

Coding
การจัดการเรียนการสอนงานฝีมือ "กัดลายแก้วกระจก"

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่อาชีพให้กับนักเรียน

Coding
ผลงานกลุ่ม สืบสานลายไม้

โดยครูลิขิต ระวังใจ

Coding
บริษัทสร้างการดี"สืบสานสลักลายไม้"

การจัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Coding
สืบสาน สลักลายไม้

การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งช่วยให้มีสิ่งของเครื่องใช้ไว้ใช้สอยหรือตกแต่งให้เกิดความสวยงาม ซึ่งจะต้องคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า

Coding
การตรวจและดูแลสุขภาพทางช่องปากให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัยและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

Coding
จุดคัดกรองนักเรียน(งานอนามัย)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

Coding
ถวายเทียนพรรษาร่วมบริจาคทำบุญผ้าป่าเก้าอี้

10 กรกฎาคม พ.ศ 2563ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยา หน่วยงานอื่นๆที่สนับสนุนการจัดการศึกษาได้มีการถวายเทียนและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมบริจาคทำบุญผ้าป่าเก้าอี้เพื่อใช้ในการทำกิจกรมต่างๆ

Coding
วันไหว้ครู

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู

Coding
อบรมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID19)

ฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมกับฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID19)

Coding
ประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Coding
งานกีฬาอำเภอแจ้ห่ม  ประจำปี 2562 

นักเรียนเข้าร่วมแข่ขันกีฬา  งานกีฬาอำเภอแจ้ห่ม  ประจำปี 2562  ณ  สนามกีฬาป่าแดด

Coding
มอบเงินช่วยเหลือวาตภัย

ผู้อำนวยโรงเรียนไผ่งามวิทยา นายเสวก จัดสวย ได้มอบเงินช่วยเหลือวาตภัย หลังจากที่ผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยในครั้งนี้

Coding
กอไผ่งามเกมส์

กอไผ่งามเกมส์ ประจำปี 2562 กิจกรรมงานกีฬาสีภายใน ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา โดยมีประธานในพิธี ท่านนายกไสว ลาภเกิด

Coding
เยี่ยมบ้านนักเรียน

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2562

Coding
การอบรมยาเสพติด

การอบรมยาเสพติด โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม และเจ้าหน้าที่โรงพยาบบาลแจ้ห่ม มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในครั้งนี้

Coding
การทำเจลล้างมือ

กิจกรรมการทำเจลล้างมือ เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา

Coding
การตรวจสุขภาพช่องปาก

การตรวจสุขภาพช่องปากของเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีครูงานอนามัยเป็นผู้รับผิดชอบ นางศุภพร ทิศใหม่ และนางสาวจินตนา ปันดี โดยมีเจ้าหน้าที่ทันตแพทย์ มาดำเนินการตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียน

Coding
อบรมให้ความรู้เรื่องพยาธิใบไม้ตับ

อบรมให้ความรู้เรื่องพยาธิใบไม้ตับ ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน

Coding
การจัดกาารขยะโรงเรียน

การจัดการขยะโรงเรียน Zero Weast School ประจำปี 2563 โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการคือ นายศุภชัย พิสสมัย เป็นผู้ดำเนินการประสานงาน

Coding
ประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เบิน เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้ปกครองนักเรียนมาเข้าร่วมเพื่อพบปะกับครูประจำชั้น

Coding
กิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได้

นักเรียนร่วมกิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Coding
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่

4 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา

Coding
กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน และประธานทูบีนัมเบอร์วัน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยา

Coding
ปัจฉิมนิเทศน์ 2561

15 มีนาคม 2562 โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

Coding
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา

Coding
กิจกรรม วันมาฆบูชา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา

Coding
อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดม่อนเจริญธรรม ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ณ วัดม่อนเจริญทำ

Coding
กิจกรรมการเคลือบหลุมฟัน เพื่อรักษาสุขภาพช่องปาก

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เรียนเรียนรวมไผ่งามวิทยา

Coding
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์เรียนรวม โรงเรียนไผ่งามวิทยา

Coding
วันวิทยาศาสตร์

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเละการประกวดชุดรีเคิล

Coding
กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นอนุบาลและช่วงชั้นที่ 1

กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นอนุบาลและช่วงชั้นที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง

Coding
กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทย วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

Coding
ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562

Coding
ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย วันที่ 11 กรกฏาคม 2562

Coding
การแข่งขันกีฬาสีภายใน กอไผ่งามเกมส์

ณ โรงเรียนไผ่งามวิทยา ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน กอไผ่งามเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่20 พฤศจิกายน 2562

Coding
การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 18-19 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ได้จัดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนไผ่งามวิทยา อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง

Coding
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

โครงการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับเอชไอวี / เอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติด โดยองค์กรมาธารณะประโยชน์ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรีเจนลอร์ดลำปาง

Coding
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

Coding
การทัศนศึกษา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2  ทัศนศึกษา ณ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562