การส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน

"โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)"มาตรการส่งเสริมมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน