โรงเรียนไผ่งามวิทยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย(จำกัด) ลำปาง ในการดำเนินโครงการ ไผ่พอเพียง
ภาพกิจกรรม
Coding
การอบรมการบ่มเพาะคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียง
Coding
ซักซ้อมความเข้าใจการประเมินเป็น ศรร.