กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

"โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)"กฏ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.
1. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 2. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน. พ.ศ. 2555 4. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550 5. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 6. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 7. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553 8. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 9. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

รวม ระเบียบ ก.ค.ศ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง วินัย