การบริหารงานบุคคลแผนใหม่ ยึดหลักการสำคัญ 12 ประการ คือ หลักความเสมอภาค หลักความสามารถ หลักความมั่นคง หลักความเป็นกลางทางการเมือง หลักการพัฒนา หลักความเหมาะสม หลักความยุติธรรม หลักสวัสดิการ หลักเสริมสร้าง หลักมนุษยสัมพันธ์ หลักประสิทธิภาพ หลักการศึกษาวิจัย


ข้อมูลการบริหารจัดการบุคลากร
การบริหารจัดการ

เอกสารฝ่ายบริหารงานบุคคล


ภาพกิจกรรม

ไม่มีข้อมูล