ทำเนียบผู้บริหาร

"โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)"

ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
1
นายสม ชัยเจริญ
ครูใหญ่
2
นายสม ชมภู
ครูใหญ่
3
นายสุบิน ขุนรักษ์
ครูใหญ่
4
นายวงค์ มั่งมี
ครูใหญ่
5
นายประดิษฐ์ เสาร์พันคำ
อาจารย์ใหญ่
6
นายเสถียร ลีลาศ
อาจารย์ใหญ่
7
นายสวาท เกษณา
ผู้อำนวยการ
8
นายชุมพล ใจทาหลี
ผู้อำนวยการ
9
นายสุคำ ต่อปัญญา
ผู้อำนวยการ
10
นายไพศาล จันต๊ะฝั้น
ผู้อำนวยการ
11
นายวิญญู สุวรรณวิโรจน์
ผู้อำนวยการ
2549 - 2561
12
นายเสวก จัดสวย
ผู้อำนวยการ
2562 - ปัจจุบัน

ผู้บริหาร-ปัจจุบัน

Responsive image

นายเสวก จัดสววย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ 085-7209358