วิสัยทัศน์/พันธกิจ

"โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)"


วิสัยทัศน์โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)

โรงเรียนไผ่งามวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา พัฒนาความรู้และทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจโรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)

1. มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและกระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมบุคลากรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับการพัฒนาทุกด้านร่วมกับวิทยากรภายนอก ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ตระหนักเห็นคุณค่าและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะชีวิตตามวัย ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นมีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข