ปรัชญา/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

"โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)"
ปรัชญาโรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)

การศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน


อัตลักษณ์โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)

สืบสานภูมิปัญญา “จักสาน”

“สืบสานภูมิปัญญา” หมายถึง การถ่ายทอดความสามารถและทักษะที่เกิดจากการสั่งสมประสบกาณ์ที่ ถ่ายทอดสืบต่อกันมา

“จักสาน” หมายถึง การนำไม้ไผ่มาสร้างสรรค์ให้เกิดรูปทรงต่างๆที่สามารถนำไปใช้สอยตามต้องการ


เอกลักษณ์โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)

ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

“ย้ิม” หมายถึง การยกมุมปาก หรือแย้มริมฝีปากออกพร้อมกับแสดงความรู้สึกทางสีหน้า เพื่อบอกอารมณ์ว่า ยินดี พอใจ ดีใจ

“ไหว้” หมายถึง ยกมือขึ้นประนมเพื่อแสดงความเคารพ

“ทักทาย” หมายถึง ถามไถ่ถึงทุกข์สุขหรือชีวิตความเป็นอยู่ด้วยอัธยาศัยไมตรี