วิสัยทัศน์กลุ่มบริหารงานทั่วไป มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาสถานที่สิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ดูแลสุขภาพอนามัย ให้บริการต่อบุคลากรของโรงเรียนไผ่งามวิทยาทุกระดับ รวมทั้งชุมชน ด้วยความรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องตลอดไป


ข้อมูลน้ำหนัก-ส่วนสูง
การบริหารจัดการ

เอกสารฝ่ายบริหารงานบุคคล


งานอาคารสถานที่

ไม่มีข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Coding
โรงเรียนอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด
Coding
ประชุมผู้ปกครอง
Coding
มอบเงินช่วยเหลือวาตภัย
Coding
เยี่ยมบ้านนักเรียน
Coding
การอบรมยาเสพติด


งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
Coding
เด็กบ้านไผ่ รู้จักป้องกันภัยจาก COVID-19
Coding
เด็กวัยใสใส่ใจสุขภาพช่องปาก
Coding
โครงการหนู้น้อยปลอดเหา
Coding
ไผ่งามปลอดภัย ห่าไกลไข้เลือดออก
Coding
เด็กบ้นไผ่รู้จักป้องกันภัยจาก COVID-19
Coding
การตรวจและดูแลสุขภาพทางช่องปากให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัยและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
Coding
จุดคัดกรองนักเรียน(งานอนามัย)
Coding
อบรมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID19)
Coding
การทำเจลล้างมือ
Coding
การตรวจสุขภาพช่องปาก
Coding
อบรมให้ความรู้เรื่องพยาธิใบไม้ตับ

แหล่งเรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง
Coding
กิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได้

Zero Waste School
Coding
การจัดกาารขยะโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครอง
Coding
ประชุมผู้ปกครอง
Coding
ประชุมผู้ปกครอง

งานสหกรณ์โรงเรียน

ไม่มีข้อมูลภาพกิจกรรมอื่นๆ

ไม่มีข้อมูล