มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทำงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพภาพกิจกรรม
Coding
การจัดการเรียนการสอน"การปลูกพืชไร้ดิน (Soilless  Culture)"
Coding
การจัดการเรียนการสอนงานฝีมือ "กัดลายแก้วกระจก"
Coding
ผลงานกลุ่ม สืบสานลายไม้
Coding
บริษัทสร้างการดี"สืบสานสลักลายไม้"
Coding
สืบสาน สลักลายไม้