กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2563

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2563

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2563

ในวันที่  29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ณ หอประชุมโรงเรียนไผ่งามวิทยา

โดยมีวิทยากรจากภายนอกมาอบรมให้ความรู้ ดังนี้ คุณสุภาพร  สุริวงค์  คุณสหภพ  น้อยมณี  คุณสุชานาด  ทำชาวนา  คุณสุภการณ์  อะกะเรือน  คุณกิติพงษ์  กิิติพากพฤกษ์

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน


โดย : วิชชุดา อาวรณ์

30 August 2020