การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

"โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)"


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต