ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

"โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)"แบบฟอร์มร้องทุกข์/ร้องเรียน

ข้อมูลเชิงสถิติ