ผลงาน/กิจกรรม

"โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)"

Coding
โรงเรียนอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด

วันที่10 เดือนกันยายน 2563 โรงเรียนไผ่งามวิทยา ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนไผ่งามวิทยา

Coding
ทุน กสศ.

กิจกรรมการรับมอบทุนการศึกษา เงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Coding
การอบรมการบ่มเพาะคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียง

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนไผ่งามวิทยาได้จัดอบรมการบ่มเพาะคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียง ให้กับนักเรียนแกนนำ เพื่อเตรียมยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

Coding
การจัดการเรียนการสอน"การปลูกพืชไร้ดิน (Soilless  Culture)"

โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ

Coding
การจัดการเรียนการสอนงานฝีมือ "กัดลายแก้วกระจก"

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่อาชีพให้กับนักเรียน

Coding
ผลงานกลุ่ม สืบสานลายไม้

โดยครูลิขิต ระวังใจ

Coding
บริษัทสร้างการดี"สืบสานสลักลายไม้"

การจัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Coding
สืบสาน สลักลายไม้

การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งช่วยให้มีสิ่งของเครื่องใช้ไว้ใช้สอยหรือตกแต่งให้เกิดความสวยงาม ซึ่งจะต้องคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า

Coding
การตรวจและดูแลสุขภาพทางช่องปากให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัยและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

Coding
จุดคัดกรองนักเรียน(งานอนามัย)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

Coding
ถวายเทียนพรรษาร่วมบริจาคทำบุญผ้าป่าเก้าอี้

10 กรกฎาคม พ.ศ 2563ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยา หน่วยงานอื่นๆที่สนับสนุนการจัดการศึกษาได้มีการถวายเทียนและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมบริจาคทำบุญผ้าป่าเก้าอี้เพื่อใช้ในการทำกิจกรมต่างๆ

Coding
วันไหว้ครู

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู

Coding
อบรมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID19)

ฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมกับฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID19)

Coding
ประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Coding
กิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได้

นักเรียนร่วมกิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Coding
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่

4 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา

Coding
กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน และประธานทูบีนัมเบอร์วัน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยา

Coding
ปัจฉิมนิเทศน์ 2561

15 มีนาคม 2562 โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

Coding
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา

Coding
กิจกรรม วันมาฆบูชา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา

Coding
อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดม่อนเจริญธรรม ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ณ วัดม่อนเจริญทำ

Coding
กิจกรรมการเคลือบหลุมฟัน เพื่อรักษาสุขภาพช่องปาก

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เรียนเรียนรวมไผ่งามวิทยา

Coding
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์เรียนรวม โรงเรียนไผ่งามวิทยา

Coding
วันวิทยาศาสตร์

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเละการประกวดชุดรีเคิล

Coding
กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นอนุบาลและช่วงชั้นที่ 1

กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นอนุบาลและช่วงชั้นที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง

Coding
ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย วันที่ 11 กรกฏาคม 2562

Coding
การทัศนศึกษา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2  ทัศนศึกษา ณ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562