กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

ในวันที่  3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

ณ  โรงเรียนไผ่งามวิทยา

โดยมีผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายเสกสรรค์  อิทธิผล

วัถตประงสง์ในการจัดกิจกรรม 1.ส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก  2.ส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข

3.ส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม  4.ส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully

  

  


โดย : วิชชุดา อาวรณ์

30 August 2020